Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu (vlajkovo.sk) na stránke vlajkovo.sk

 

I. Vymedzenie pojmov
Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

      1. „Predávajúcim“ spoločnosť 2U spol. s r.o., so sídlom Trnavská cesta č. 84 , 821 02 Bratislava, IČO:17315786, DIČ: 2020299732, IČ DPH: SK2020299732, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 808/B, adresa elektronickej pošty: 2U@vlajky.sk, telefonický kontakt: +421 2 49 2020 90. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej obchodnej podnikateľskej činnosti;
      2. „Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzatvoriť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzatvorí kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok www.obchod.vlajky.sk alebo www.vlajkovo.sk.
      3. „Spotrebiteľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
      4. „Podnikateľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s Predávajúcim koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
      5. „Zmluvnými stranami“ Predávajúci a Kupujúci;
      6. „Zmluvou“ kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok www.vlajky.sk alebo www.vlajkovo.sk;
      7. „Internetových obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.obchod.vlajky.sk ako aj obchod prevádzkovaný pod doménou www.vlajkovo.sk.


II. Základné ustanovenia


      1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je tovar ponúkaný Predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Zmluvy.
      2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.
       3. Náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci. Výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzatvorení zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku.


III. Tovar


       1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o aktuálnom sortimente (vystavenom tovare) určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia ceny, odhadovanej doby dodania tovaru a všetkých informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru.
       2. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je u príslušného tovaru uvedená v Internetovom obchode. Informácie o nákladoch na dodanie tovaru sú uvedené v čl. V. týchto obchodných podmienok.
       3. Ak sú u tovaru na Internetových stránkach uvedené dve sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter ako referenčná cena a kúpnou cenou je suma nižšia, ktorá je zvýraznená a nie je preškrtnutá.
       4. Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, špecifikácie, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť. Kupujúci odoslaním svojej objednávky berie na vedomie a súhlasí, že prípustný rozdiel v rozmeroch, v hmotnosti materiálu a vo farebnom odtieni objednaného tovaru je +/- 7 %, pričom prípadný rozdiel v tomto rozmedzí nie je považovaný za vadu. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia popisu do súladu so skutočnosťou bez nutnosti upozorniť Kupujúceho.
       5. Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstevne obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa jednotlivých predajných kampaní. Množstvo tovaru na sklade, ktoré je uvedené v Internetovom obchode, je informatívneho charakteru a Predávajúci ho môže kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
       6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich. Takéto prípadné obmedzenie je vždy uvedené pri popise konkrétneho tovaru v Internetovom obchode.


IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzatvorenia Zmluvy


      1. Pred uzatvorením Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:
      1.1. možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VI. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok,
      1.2. pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok,
      1.3. výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok,
      1.4. údaje o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. IX. týchto obchodných podmienok,
      1.5. Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie,
      1.6. Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzatvorením zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu; tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu platobnou bankovým prevodom alebo platbu kartou on-line vopred podľa článku. VI. týchto obchodných podmienok,
      1.7. bližšie informácie o nákladoch na prostriedky komunikácie na diaľku sú uvedené v čl. II. ods. 3 týchto obchodných podmienok,
      1.8. bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
      1.9. v prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru a náklady na vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
      1.10. Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy 2U@vlajky.sk alebo na telefónnom čísle +421 249 2020 90.
      1.11. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.
      2. Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.
      3. Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku.
      4. Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Zmluvy, sú nasledovné:
      4.1. Po zadaní internetovej stránky Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar a požadované množstvo;
      4.2. Potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare, vrátane ceny, dostupných variantov tovaru;
      4.3. Kupujúci vyberie požadované množstvo a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“. Týmto je daný tovar rezervovaný na dobu, po ktorú Kupujúci prehliada stránky Internetového obchodu. Ak Kupujúci v tejto dobe nedokončí nákup, tovar je z elektronického nákupného košíka automaticky odstránený a je uvoľnený späť do Internetového obchodu. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po umiestnení kurzora nad tlačidlo „Košík“;
      4.4. Následne môže Kupujúci kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v nákupe“ ďalej prechádzať obsah Internetového obchodu, alebo ak už elektronický nákupný košík obsahuje všetky požadované položky, môže kliknutím na tlačidlo „K pokladni“;
      4.5. Po kliknutí na tlačidlo „K pokladni“, sa zobrazí prehľad vybraného tovaru obsahujúci pre každú položku vloženú do elektronického nákupného košíka označenie tovaru, zvolené množstvo, cenu tovaru a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek
a ceny dopravy. Kupujúci má možnosť v tejto chvíli overiť obsah objednávky, a ak chce niektorú z položiek zmeniť či odstrániť, má možnosť vrátiť sa do Internetového obchodu prostredníctvom tlačidla „Späť“ v rámci používaného internetového prehliadača;
      4.6. V nasledujúcom kroku Kupujúci vyplní doručovacie údaje, konkrétne oslovenie, meno a priezvisko, prípadne obchodné meno, ulicu, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne číslo na mobilný telefón, e-mailovú adresu a prípadne tiež poznámku. Kupujúci je povinný vyplniť údaje, ktoré sú v tomto formulári označené symbolom hviezdičky. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné objednávku odoslať. Ďalej Kupujúci zvolí spôsob doručenia, spôsob platby. Zároveň Kupujúci zaškrtnutím príslušného poľa potvrdí, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“, vrátane oznámení pred uzavretím Zmluvy uvedených v ods. 1 tohto článku, a zvolí, či súhlasí so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu uvedenú v rámci doručovacích údajov;
      4.7. Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ sa zobrazí zhrnutie objednávky spôsob platby, celková cena objednávky. V tomto kroku má Kupujúci možnosť meniť spôsob úhrady, ktoré do objednávky vložil. Ak Kupujúci žiadny z týchto údajov nepožaduje zmeniť, kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby (suma s DPH)“ proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak Kupujúci chce niektorý z údajov, ktoré vložil do objednávky, zmeniť, má možnosť vrátiť sa späť prostredníctvom tlačidla „Späť“ v rámci internetového prehliadača. Údaje, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke, považuje Predávajúci za správne údaje;
      4.8. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
      5. V prípade, že Kupujúci uvedie vo formulárovom políčku „Poznámka“ pri vyplňovaní objednávky (ak je takéto políčko k dispozícii) akýkoľvek text, tento text sa nestáva súčasťou Zmluvy a jeho obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.
      6. Predávajúci zašle Kupujúcemu po uzavretí pri spôsobe platby bankovým prevodom Zmluvu daňový doklad (faktúru), ktorý slúži zároveň ako potvrdenie o uzatvorení Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzatvorení Zmluvy sú tieto obchodné podmienky
Predávajúceho. Kupujúci súhlasí, aby mu bolo potvrdenie o uzatvorení Zmluvy vystavené a zaslané v elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe. Pokiaľ pri automatickom spracovaní objednávky Kupujúceho dôjde v elektronickom systéme objednávok k chybe, ktorá spôsobí, že takto zaslané znenie Zmluvy nezodpovedá objednávke Kupujúceho, Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu opravný e-mail potvrdzujúci správne znenie Zmluvy s upozornením, že ide o opravené znenie Zmluvy a že predchádzajúca Zmluva je neplatná, pretože došlo k chybe v elektronickom systéme.
      7. Predávajúci ukladá uzatvorené Zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva a archivuje ich po dobu stanovenú zákonom, ak takúto povinnosť ukladajú právne predpisy. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Zmluvám žiadnej ďalšej osobe.
      8. V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, sa už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo je nedostupný, Zmluva zaniká pre následnú nemožnosť plnenia, pričom o zániku Zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu. Ak Kupujúci už zaplatil celkom alebo sčasti kúpnu cenu za konkrétny tovar, bude táto čiastka vrátená rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci tieto peňažné prostriedky prijal.
      9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, prípadne doručením tovaru, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane neskôr.


V. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru


      1. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.
      2. Vyzdvihnutie tovaru osobne v sídle Predávajúceho nie je možné. Predávajúci však umožňuje osobné prevzatie tovaru vo svojej prevádzkarni na adrese Trnavská cesta č. 84, 821 02 Bratislava.
      3. Tovar je zasielaný prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s., prípadne inými vybranými dopravcami.
      4. Náklady na dodanie tovaru tvorí cena dopravy a zabalenie tovaru. Náklady na dodanie tovaru platí Kupujúci.
      5. Dodacia doba môže byť uvedená u každého tovaru odlišne. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, je dodacou dobou je tá najdlhšia z nich.
      6. Kupujúci je oboznámený s tým, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby z dôvodu meškania vzniknutého na strane výrobcu alebo z nepredvídateľných dôvodov, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť. Pokiaľ Kupujúci neobdržal tovar v dodacej dobe uvedenej pri tovare ani nebol kontaktovaný Predávajúcim, môže získať informácie o predpokladanej dobe dodania prostredníctvom e-mailovej adresy obchod obchod@vlajkovo.sk.
      7. O odoslaní tovaru, prípadne o možnosti jeho osobného vyzdvihnutia, informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.
      8. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k doručeniu, medzi Kupujúcim a prepravnou spoločnosťou (napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania Kupujúcim), je povinný platiť Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opakovaného doručenia.
      9. V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
     10. Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok zjavného poškodenia tovaru (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie tovaru odmietnuť so spísaním škodového záznamu.


VI. Platobné podmienky


      1. Kupujúci môže cenu tovaru, prepravy a prípadnej dobierky zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:
      1.1. On-line za pomoci platby kartou;
      1.2. V hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru alebo za pomoci platby kartou, ak takúto možnosť ponúka Kupujúcim zvolený prepravca;
      1.3. Bankovým prevodom na účet Predávajúceho.


VII. Odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľom


       1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzatvorenia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar od dopravcu, prípadne ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, do štrnástich dní odo dňa, kedy od dopravcu prevezme poslednú dodávku tovaru, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak.
       2. Predávajúci môže v jednotlivom prípade jednostranne ponúknuť Spotrebiteľovi dlhšiu lehotu na odstúpenie od Zmluvy, a to zverejnením takejto ponuky v Internetovom obchode.
       3. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho
povahu a vlastnosti.
       4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke tovaru v prípadoch stanovených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z.
       5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie. Ak Spotrebiteľ využil spôsob platby platobnou kartou on-line, Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým od neho tieto peňažné prostriedky prijal.
       6. Odstúpenie od Zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať Predávajúcemu písomne na adresu, Trnavská cesta č. 84, 821 02 Bratislava alebo na internetovú adresu obchod@vlajkovo.sk. Obsahom odstúpenia musí byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, rozsah v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje. Zaplatená cena za tovar a náklady na dodanie tovaru budú vrátené online späť Spotrebiteľovi. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.
       7. Ak Spotrebiteľ odstúpi v plnom alebo čiastočnom rozsahu od Zmluvy, je povinný zaslať Predávajúcemu tovar, ohľadom ktorého od Zmluvy odstúpil, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy, na adresu Trnavská cesta č. 84, 821 02 Bratislava. Spotrebiteľovi sa odporúča, aby k vrátenému tovaru pripojil vyplnený „Formulár pre vrátenie tovaru“, v ktorom uvedie identifikačné údaje Zmluvy a označenie tovaru, ktorý vracia, alebo inú listinu, v ktorej identifikuje vrátený tovar. Z dôvodu skvalitňovania služieb Predávajúci ocení, ak Spotrebiteľ uvedie aj dôvod odstúpenia od Zmluvy. Nedoloženie vyplneného „Formulára pre vrátenie tovaru“ alebo inej listiny identifikujúcej vrátený tovar nemá vplyv na splnenie povinnosti vrátiť tovar. Tovar môže Spotrebiteľ vrátiť aj osobne na adrese Trnavská cesta č.84, 821 02 Bratislava.
       8. Náklady za vrátenie tovaru a náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie v plnej výške Spotrebiteľ. Za škody vzniknuté na tovare počas prepravy od Spotrebiteľa k Predávajúcemu zodpovedá Spotrebiteľ. Predávajúci preto odporúča, aby Spotrebiteľ odoslal vrátený tovar formou doporučenej zásielky a poistil ho na zodpovedajúcu hodnotu. Poslaný tovar formou dobierky nebude Predávajúcim prevzatý.
       9. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, tj. Kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, a náklady na dodanie tovaru, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. V prípade, že predmetom Zmluvy bolo viac kusov tovaru a Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy iba ohľadom niektorých z týchto kusov, Predávajúci Spotrebiteľovi vrátia náklady na dodanie iba v tom rozsahu, v akom prevyšujú náklady na dodanie zvyšných kusov tovaru, ohľadom ktorých Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpil.
      10. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, ani náklady na dodanie tovaru skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá príslušný tovar. V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy bude Predávajúcim vrátený tovar Spotrebiteľovi.
      11. Poukázanie prípadných zľavových kupónov Spotrebiteľovi je jednostranným právnym konaním Predávajúceho. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Spotrebiteľ má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.
      12. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom, ktorý bol predmetom Zmluvy, vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčekov.
      13. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na náhradu škody na peňažné prostriedky, ktoré by mal inak vrátiť Spotrebiteľovi. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci môže ďalej na peňažné prostriedky, ktoré by mal inak vrátiť Spotrebiteľovi, započítať cenu darčekov, ak došlo k zániku darovacej zmluvy podľa ods. 12 tohto článku a Spotrebiteľ darčeky nevrátil.
      14. Spotrebiteľ uzavretím Zmluvy súhlasí s tým, že v prípade odstúpenia od Zmluvy mu budú vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci tieto peňažné prostriedky prijal.


VIII. Zmluvné vzťahy s Podnikateľmi


       1. Ak Podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu Predávajúci v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia tovaru. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu Predávajúceho a s uskladnením tovaru.
       2. V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením ceny tovaru je Podnikateľ povinný vedľa zákonného úroku z omeškania zaplatiť Predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu v dôsledku omeškania Podnikateľa.
       3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzatvorenej Zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svojich práv vo vzťahu k Predávajúcemu, a to až do okamihu doručenia tovaru Podnikateľovi. Ak Podnikateľ zaplatil cenu za tovar vopred prostredníctvom bankovým prevodom prípadne platobnou kartou on-line, Predávajúci je povinný vrátiť mu takto zaplatenú cenu bez zbytočného odkladu rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci takto zaplatenú cenu prijal.
       4. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.


IX. Práva z vadného plnenia


      1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar je v okamihu prevzatia Kupujúcim bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Kupujúcim akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
      2. Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady spotrebného tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.
      3. Kupujúcemu sa odporúča tovar okamžite po jeho dodaní prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve. Zjavné chyby je Podnikateľ povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, inak právo zo zodpovednosti za tieto chyby zaniká. Oznámenie chýb bez zbytočného odkladu sa pre účely tejto zmluvy rozumie oznámenie v lehote 5 dní od prevzatia tovaru.
      4. Ak tovar nemá v momente prevzatia Kupujúcim vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, Kupujúci môže požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, a v prípade, že sa vada týka len súčasti tovaru, môže požadovať výmenu tejto súčasti. Ak to nie je možné, môže Kupujúci odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä pokiaľ je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
      5. Ak Kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád, môže podľa svojej voľby od Zmluvy buď odstúpiť, alebo požadovať dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti.
      6. Ak Kupujúci neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru ani neodstúpi od Zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
      7. Nároky zo zodpovednosti za vady plnenia Kupujúcemu nenáležia, ak Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, obzvlášť v prípade, ak pre túto vadu bola Kupujúcemu poskytnutá zľava, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
      8. Nároky zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho zaslaním vadného tovaru Predávajúcemu na adresu Trnavská cesta č. 84, 821 02 Bratislava. Spolu s oznámením vady je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu aký nárok zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť; to neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
      9. Predávajúci Kupujúcemu na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.
     10. Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí kedy nárok uplatnil, vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
     11. Predávajúci rozhodne o reklamácii v čo najkratšom čase. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
     12. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Kupujúcemu preplatí v prípade, že reklamácia bola oprávnená.
     13. V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Kupujúcemu k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Kupujúcemu alebo Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci tieto peňažné prostriedky prijal. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané so zákazníckou podporou Predávajúceho.
     14. Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady.


X. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


      1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a tým Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:
ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


XI. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodný oznámení


      1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou staršou ako 16 rokov, nakoľko Predávajúci svoj tovar neurčuje na predaj mladším osobám.
      2. Informácie o Kupujúcom sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších prepisov, a ďalej v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Zaškrtnutím príslušného vyplňovacieho políčka a odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov vyplnených v
objednávke, a to pre účely uzatvorenia Zmluvy, plnenia Zmluvy, ako aj plnenia povinností a výkonu práv z prípadného porušenia Zmluvy, a to na dobu, ktorá je nevyhnutná k tomuto účelu spracovania, prípadne na dobu dlhšiu, ak povinnosť uchovávať a spracovávať osobné údaje po dobu dlhšiu stanoví zákon.
      3. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim Predávajúcemu je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu údajov povinne vyplňovaných v objednávke nebude medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená Zmluva.
      4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a aktuálne a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
      5. Predávajúci poskytne Kupujúcemu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu informáciu o spracovaní jeho osobných údajov.
      6. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä práv v zmysle ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov a v čl. 15-18, 20 a 21 GDPR. Kupujúci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav; najmä blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť Kupujúceho uznaná za oprávnenú, Predávajúci alebo spracovateľ závadný stav odstráni okamžite. Ak v dôsledku spracovania osobných údajov vznikla Kupujúcemu iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nároku podľa občianskeho zákonníka.
      7. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy, ak nejde o osobné údaje, ktoré môže Predávajúci podľa zákona spracovávať aj bez súhlasu Kupujúceho. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci nepredá žiadnej ďalšej osobe s výnimkou dopravných spoločností, osobe poverenej vedením účtovníctva Predávajúceho či spravovaním právnych záležitostí Predávajúceho.
      8. Ak Kupujúci pri vyplňovaní objednávky zaškrtne políčko, že si želá byť informovaný o obchodných ponukách a marketingových akciách Predávajúceho, potom sa na rozsah a podmienky spracúvania osobných údajov Kupujúceho použijú ustanovenia tohto čl. s tým, že účelom spracúvania osobných údajov je informovanie Kupujúceho o obchodných ponukách, novinkách a marketingových akciách Predávajúceho, a to na dobu 2 rokov.
      9. Ak Kupujúci vyjadrí osobitný súhlas so zasielaním obchodných oznámení pri odoslaní objednávky, platí, že so zasielaním obchodných informácií na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke súhlasí. Svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, a to buď zaslaním e-mailu s touto požiadavkou na adresu obchod@vlajkovo.sk alebo kliknutím na odkaz v znení "Neželám si zasielanie obchodných oznámení" alebo v obdobnom znení, ktorý je obsiahnutý v závere každého obchodného oznámenia Predávajúceho.
     10. O spracúvaní osobných údajov Kupujúceho vedie Predávajúci evidenciu o informačnom systéme podľa § 43 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.


XII. Záverečné ustanovenia


      1. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na internetových stránkach www.vlajkovo.sk a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) prostredníctvom nasledovného odkazu: http://www.vlajky.sk/vop.pdf alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy.
      2. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach http://www.vlajky.sk/vop.pdf Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
      3. V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
      4. Prílohou týchto obchodných podmienok je Formulár pre odstúpenie od zmluvy.
      5. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.októbra 2017.

 


2U spol. s r.o.
Trnavská cesta č. 84
821 02 Bratislava
Slovenská republika
__________________

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte tento formulár a pošlite ho na vyššie uvedenú adresu iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)


Ja, nižšie podpísaný/á …………………………………………………………………………………………………………………………………,
trvale bytom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,
oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky č. …………………………
zo dňa ……………………………………, a to v rozsahu tohoto tovaru:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Žiadam o vrátenie finančných prostriedkov zaplatených za uvedený tovar, vrátane prípadných nákladov na dodanie tovaru.


V ________________ dňa _________________

Podpis kupujúceho: ____________________

 

V prípade, že spoločne s formulárom na odstúpenie od zmluvy zasielate aj vrátený tovar, je možné
zaslať všetko na adresu Trnavská cesta č. 84, 821 02 Bratislava.

2U spol. s r.o.

Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF:  vop.pdf